هر روستا باید یک فعال اقتصادی باشد/ حکمرانی روستایی مورد غفلت واقع شده است

هر روستا باید یک فعال اقتصادی باشد/ حکمرانی روستایی مورد غفلت واقع شده است

وزیر کشور گفت: توسعه روستایی امروز مساله مهمی و از اهمیت بسزایی برخوردار است و برای حل مشکل حاشیه‌نشینی باید به روستاها توجه ویژه‌ای شود. احمد وحیدی در آیین آغاز طرح تحول روستایی خراسان رضوی در مشهد با بیان اینکه در برنامه ششم توسعه به حوزه روستاها توجه ویژه‌ای شده است، افزود: طبق برنامه ششم